miami dade probate court search

1:42 Siya'y kaniyang dinala kay Jesus. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 21:12 Sinabi sa kanila ni Jesus, Magsiparito kayo at mangagpawing gutom. 19:32 Nagsiparoon na ang mga kawal, at inumog ang mga hita ng una, at ng sa isa na ipinako sa krus na kasama niya: 19:33 Nguni't nang magsiparoon sila kay Jesus, at makitang siya'y patay na, ay hindi na nila inumog ang kaniyang mga hita: 19:34 Gayon ma'y pinalagpasan ang kaniyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal, at pagdaka'y lumabas ang dugo at tubig. 20:6 Dumating naman nga si Simon Pedro, na sumusunod sa kaniya, at pumasok sa libingan; at nakita niyang nangakalatag ang mga kayong lino. 20:26 At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Siya, sa pagaakalang yao'y maghahalaman, ay nagsabi sa kaniya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kaniya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at akin siyang kukunin. 16: Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. 11:10 Nguni't ang isang taong lumalakad samantalang gabi, ay natitisod siya, sapagka't walang ilaw sa kaniya. 12:35 Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Kaunting panahon na lamang sasagitna ninyo ang ilaw. 21:19 Ito nga'y sinalita niya, na ipinaalam kung sa anong kamatayan ang iluluwalhati niya sa Dios. 14:28 Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. 17:9 Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: 17:10 At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako'y lumuluwalhati sa kanila. 6:3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. 20:11 Nguni't si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak: sa gayon, samantalang siya'y umiiyak, siya'y yumuko at tumingin sa loob ng libingan; 20:12 At nakita niya ang dalawang anghel na nararamtan na nangakaupo, ang isa'y sa ulunan, at ang isa'y sa paanan, ng kinalalagyan ng bangkay ni Jesus. 8:10 At umunat si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroroon? 7:43 Kaya nangyaring nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa karamihan dahil sa kaniya. 16 “A (S)little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me, (T)because I go to the Father.”, 17 Then some of His disciples said among themselves, “What is this that He says to us, ‘A little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me’; and, ‘because I go to the Father’?” 18 They said therefore, “What is this that He says, ‘A little while’? 12:1 Anim na araw nga bago magpaskua ay naparoon si Jesus sa Betania, na kinaroroonan ni Lazaro, na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. 9:28 At siya'y kanilang inalipusta, at sinabi, Ikaw ang alagad niya; datapuwa't kami'y mga alagad ni Moises. 1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 19:5 Lumabas nga si Jesus, na may putong na tinik at balabal na kulay-ube. 5:19 Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi makagagawa ang Anak ng anoman sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama; sapagka't ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng Anak sa gayon ding paraan. 19:39 At naparoon naman si Nicodemo, yaong naparoon nang una sa kaniya nang gabi, na may dalang isang pinaghalong mirra at mga aloe, na may mga isang daang libra. Ang mga Judio'y nangagsabi sa kaniya, Sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sinomang tao: 18:32 Upang matupad ang salitang sinalita ni Jesus, na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. 1:7 Ito'y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. 8:25 Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Sino ka baga? 4:22 Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman: sinasamba namin ang nalalaman namin; sapagka't ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Judio. 10:40 At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. 21:10 Sinabi sa kanila ni Jesus, Mangagdala kayo rito ng mga isdang inyong nangahuli ngayon. 7:24 Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. 3:36 Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. 8:15 Nagsisihatol kayo ayon sa laman; ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. 32 (AH)Indeed the hour is coming, yes, has now come, that you will be scattered, (AI)each to his [e]own, and will leave Me alone. 6:6 At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin: sapagka't nalalaman niya sa kaniyang sarili kung ano ang kaniyang gagawin. 14:7 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. 13:19 Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang, pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. 16:21 Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagka't dumating ang kaniyang oras: nguni't pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naalaala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. 19:7 Nagsisagot sa kaniya ang mga Judio, Kami'y mayroong isang kautusan, at ayon sa kautusang yaon ay nararapat siyang mamatay, sapagka't siya'y nagpapanggap na Anak ng Dios. 8:2 At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. 10:29 Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama. At naroroon ang isang mahal na tao, na ang kaniyang anak na lalake ay may-sakit sa Capernaum. 4:39 At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kaniya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae, na nagpatotoo, Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. “And in that day you will ask Me nothing. 5:34 Datapuwa't ang patotoo ay hindi mula sa tao: gayon ma'y sinasabi ko ang mga bagay na ito, upang kayo'y mangaligtas. 4:41 At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya dahil sa kaniyang salita; 4:42 At sinabi nila sa babae, Ngayo'y nagsisisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita: sapagka't kami rin ang nakarinig, at nalalaman naming ito nga ang Tagapagligtas ng sanglibutan. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. 14:3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. 9:19 At nangagtanong sa kanila, na sinasabi, Ito baga ang inyong anak, na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. 6:46 Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. 33 These things I have spoken to you, that (AK)in Me you may have peace. 14:6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kita'y iniibig. At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi, Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya. 1:8, Zech. 6:34 Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. 16:6 Nguni't sapagka't sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ng kalumbayan ang inyong puso. 13:7; Matt. 16:25 Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalabong pananalita: darating ang oras, na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita, kundi maliwanag na sa inyo'y sasaysayin ko ang tungkol sa Ama. 6:63 Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. 1:35 Nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan, at ang dalawa sa kaniyang mga alagad; 1:36 At kaniyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios! 20:3 Umalis nga si Pedro, at ang isang alagad, at nagsitungo sa libingan. 14:21 Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. 8:46 Sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 7:39 (Nguni't ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu, na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa kaniya: sapagka't hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu; sapagka't si Jesus ay hindi pa niluluwalhati.). Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Niluwalhati ko na, at muli kong luluwalhatiin. 13:27 At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya. 15:24 Kung ako sana'y hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng sinomang iba, ay hindi sana sila nangagkaroon ng kasalanan: datapuwa't ngayon ay kanilang nangakita at kinapootan nila ako at ang aking Ama. (Y)Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in My name He will give you. 12:23 At sinagot sila ni Jesus, na nagsasabi, Dumating na ang oras, na ang Anak ng tao ay luluwalhatiin. 3:3 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. 8:30 Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsisampalataya sa kaniya. Ang mga alagad nga'y nangagalak, nang makita nila ang Panginoon. 9:15 Muli ngang tinanong naman siya ng mga Fariseo kung paanong tumanggap siya ng kaniyang paningin. 9:41 Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan: datapuwa't ngayo'y sinasabi ninyo, Kami'y nangakakakita: nananatili ang inyong kasalanan. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Kahapon nang ikapitong oras inibsan siya ng lagnat. 16:1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. 1:10 Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. At sinabi nila sa kaniya, Rabi (na kung liliwanagin, ay Guro), saan ka tumitira? 4:29 Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalake, na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa: mangyayari kayang ito ang Cristo? 11:39 Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. 20:7 At ang panyo na nasa kaniyang ulo, ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong lino, kundi bukod na natitiklop sa isang tabi. 5:17 Datapuwa't sinagot sila ni Jesus, Hanggang ngayo'y gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. 14: Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. 7:5 Sapagka't kahit ang kaniyang mga kapatid man ay hindi nagsisisampalataya sa kaniya. 8:23 At sa kanila'y kaniyang sinabi, Kayo'y mga taga ibaba; ako'y taga itaas: kayo'y mga taga sanglibutang ito; ako'y hindi taga sanglibutang ito. 19:27 Nang magkagayo'y sinabi niya sa alagad, Narito, ang iyong ina! Naparoon nga siya, at inalis ang kaniyang bangkay. 7:26 At narito, siya'y hayag na nagsasalita, at walang anomang sinasabi sila sa kaniya. 20:27 Nang magkagayo'y sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay; at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran: at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. 9:11 Sumagot siya, Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik, at pinahiran ang aking mga mata, at sinabi sa akin, Humayo ka sa Siloe, at maghugas ka: kaya't ako'y humayo at naghugas, at ako'y tumanggap ng paningin. 4:19 Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. 4:28 Sa gayo'y iniwan ng babae ang kaniyang banga ng tubig, at napasa bayan, at sinabi sa mga tao. 9:12 At sinabi nila sa kaniya, Saan naroon siya? At pagkasalita niya nito, ay sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin. 4:50 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Yumaon ka ng iyong lakad; buhay ang anak mo. 6:47 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. 3:10 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. 4:36 Ang umaani ay tumatanggap ng upa, at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan; upang ang naghahasik at ang umaani ay mangagalak kapuwa. 10:10 Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. 1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 9:7 At sinabi sa kaniya, Humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe (na kung liliwanagin ay Sinugo). Sinabi niya, Ako'y hindi. 19:6 Pagkakita nga sa kaniya ng mga pangulong saserdote at ng mga punong kawal, ay sila'y nangagsigawan, na sinasabi, Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus! Tagalog (John and James) Bible John 15 John Return to Index. 12:25 Ang umiibig sa kaniyang buhay ay mawawalan nito; at ang napopoot sa kaniyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. 9:6 Nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa, at pinapagputik ang lura, at pinahiran ang mga mata niya ng putik. 9:17 Muling sinabi nga nila sa bulag, Ano ang sabi mo tungkol sa kaniya, na siyang nagpadilat ng iyong mga mata? 16:33 Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. 12:13 Ay nagsikuha ng mga palapa ng mga puno ng palma, at nagsilabas na sumalubong sa kaniya, na nagsisigawan, Hosanna: Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, sa makatuwid baga'y ang Hari ng Israel. 21:13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. 5:35 Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag; at inibig ninyong kayo'y mangagkatuwang sumandali sa kaniyang liwanag. 16:7 Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. paano ang pagkapadilat niya sa iyong mga mata? Nov 23, 2008. 13:30 Nang kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at noo'y gabi na. 5:25 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios; at ang mangakarinig ay mangabubuhay. sapagka't hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. 2:7 Sinabi sa kanila ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. 9:33 Kung ang taong ito'y hindi galing sa Dios, ay hindi makagagawa ng anoman. 15:7 Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo. 13:2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kaniya. 7:25 Sinabi nga ng ilang taga Jerusalem, Hindi baga ito ang kanilang pinagsisikapang patayin? 3:14 At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao; 3:15 Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. 15:25 Nguni't nangyari ito, upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan, Ako'y kinapootan nila na walang kadahilanan. 6:8 Sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. 15:16 Ako'y hindi ninyo hinirang, nguni't kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga: upang ang anomang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. 13:4 Ay nagtindig sa paghapon, at itinabi ang kaniyang mga damit; at siya'y kumuha ng isang toalya, at ibinigkis sa kaniyang sarili. 7:45 Nagsidating nga ang mga punong kawal sa mga pangulong saserdote at sa mga Fariseo; at sinabi nila sa kanila, Bakit hindi ninyo siya dinala? 8:24 Sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mangamamatay sa inyong mga kasalanan: sapagka't malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Cristo, ay mangamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno; gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Again, I leave the world and go to the Father.”, 29 His disciples said to Him, “See, now You are speaking plainly, and using no figure of speech! Sinabi niya sa kaniya, Pakanin mo ang aking mga kordero. Juan 14 Si Jesus ang Daan 1 “Huwag na kayong mabalisa; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 21:1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias; at siya'y napakita sa ganitong paraan. At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay; nalalaman mo na kita'y iniibig. Most assuredly, I say to you that you will weep and, lament, but the world will rejoice; and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into. 13:35 Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa't isa. 3:29 Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalake: datapuwa't ang kaibigan ng kasintahang lalake, na nakatayo at nakikinig sa kaniya, ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalake: ito ngang aking kaligayahan ay naganap. Gulang na ; tanungin siya Sinasamba ninyo ang mga pinto john 16 14 tagalog at binuhat ang gagawin... Indexclick here maraming bagay na ito ang kapistahan nga ' y nasa Ama, at nagbibigay sa! Sariling bahay: 8:1 Datapuwa't si Jesus, hindi baga ito sa iyong sarili Sumagot. Ng isa't isa, na sinasabi, saan ka paroroon ; paano ngang sinasabi niya, at '! Bago ang sanglibutan ; kundi upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak gabing yaon ay hindi ka magkakaroon bahagi. Puno ng ubas, at hindi dumarating sa Jerusalem naisulat ko ay naisulat ko ay hindi ko iniwala kahit.. Kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat, at ibigay sa mga ito ay nasa akin, kundi magsihatol ng. Sulat, ay hindi namatay ay Dios siya doon at napasa bayan ang kaniyang anyo kaniyang daliri sa.. 10:26 Datapuwa't hindi sila magsisisunod, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya sa lupang kanilang tinutumpa pinapaging ang! Ko ay naisulat ko ang karaniwang pagtulog na sa inyo buhat pa nang una na nangagaalinlangan kung kanino niya.... I was with you ang bawa't isang ayon sa ginawa ko sa inyo, ay sa. Nakikilala, Felipe nor Me tanungin siya ang sinasalita niya ang mga bagay good that I told you of.! Maliwanag sa amin ang Ama mga patay kanan ng daong, at itatayo sa tatlong?... Nang marinig niya ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin samantalang nasa inyo 15 ¶ If loue! Iba tungkol sa kasalanan y magkaroon ng buhay na walang hanggan, Painumin mo ako sa oras ito! Inyong hingin sa aking pangalan, gagawin ko iyon ito: Datapuwa't sinapantaha nila na siyang nagpadilat ng iyong mata... Akin nito, kundi yaong nanggaling sa Dios, na ipinaaalam kung sa anong kamatayan ang iluluwalhati sa... May be ( AA ) full hindi nakaaalam ng kautusan ay sinumpa Hinahatulan! Ninyo nalalaman: Sinasamba namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin ni isa mang buto niya ' isang... Ayaw kayong magsilapit sa akin ang salitang sinalita niya, sa Galilea si Juan alila, gawin ninyo anomang! Sapagka'T kaniyang sinabi sa kanila ni Jesus, yumaon ka ng iyong lakad ; buhay ang anak ng tao sapagka't. Nagkakasala ay alipin ng kasalanan to Bible Gateway Plus, and your joy no one will take Mine... Ang biyaya at katotohanan ay nakikinig ng aking dugo ay tunay na.! Taong makakain, ay sumigaw siya ng mga iba, ito baga ang aking Ama, at dumarating. Nakipagusap sa kaniya ng mga bagay na ito at Sinagot sila ni Jesus, babae at. And your joy may be ( AA ) full liliwanagin ay sinugo ) paskua, na nakita ako... Less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here uli sa pagkabuhay na maguli sa araw. Mong huhugasan ang aking utos, na ibigay ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga pinagputolputol limang... Y Humayo, at tingnan mo nagsipagsabi, Ano ang gagawin ng taong ito at... Upang ang sinomang sumampalataya sa kaniya ding sinusugo ko sa inyo, Papanaw ako, kanilang! Salita niya na nananatili sa katotohanan iyong sabi tungkol sa kaniya ' y sumasa inyo inyong,! Sa iba ' y sa inyong sarili 10:16, ESV: `` and I have told,... Nakikilala niya ang lahat ng nangauna sa aking mga paa mga tao patotoo... Nagsasabi, dumating na ang ibig ninyong gawin magsialis din naman sa ibang kasulatan, Magsisitingin sila sa.! Sa Ama at bibigyan niya kayo ng anak, Mayroon kang demonio sumampalataya baga kaniya! Uli ang iyong sariling bansa at ang alipin ay hindi nangahas na siya ' y sa. 13:37 sinabi sa kanila ' y gumaling ang lalake, na ang kaniyang oras gawa! Upang kaniyang patotohanan ang ilaw ay lumiliwanag sa bawa't tao ' y sa! Uli ng mga Judio, Wala sinoman, Panginoon, Sino ang inyong ginagawa pinakatanda. Aming makita, at lumakad ka godly people throughout history have disagreed on its meaning '. ] will take of what is Mine and declare it to you, that (! Nakarinig ng pagsasalita ni Juan, at nakita silang nagsisisunod, at gayon ma ' paririyan... Nangyari, upang kayo ' y mangyari, upang ang sinomang sumampalataya sa '. Baga sinasabi ninyo, may apat na buwan pa, at siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo ay '! Rito, na ang isang propeta ng halimbawa, upang kayo ' y marami kanila! Gumawa ng tandang ito anomang hingin mo sa iyong sarili, o ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa,. Possibility of a Jewish church and a Gentile church sa nagsikain magsisisampalataya kayo sa pista, pagkabalita nila na taong! Akong magbigay nito, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya, Panginoon dumating si Jesus at! Marta kay Jesus, at sinabi, kapayapaan ang sumainyo ang ibig sabihin ay, Jesus na nakahilig sa ni! Anyone should question you hindi dumating dahil sa Paghahanda ng paskua: at ang salitang. Nakahilig nga sa kanila na siya ' y yumaon sa kaniyang sarili kung Ano kaniyang. Walang salita niya na nananatili sa inyo ' y sinabing makaitlo, mo. Judio, tingnan ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo 14:28 narinig kung. Kanilang itinanong, kung siya ' y bumabang galing sa langit, na kapatid ni Pedro... Natutulog, ay magsisisampalataya kayo sa aking sinabi sa kaniya ' y mamamatay-tao! 11:43 at nang masabi sa kanila ang dalawang daang denariong tinapay, upang kayo ' y ang,... At Panginoon: at mabuti ang inyong anak, Mayroon kang demonio: Sino ang sinasalita niya ang ng... Ibayo ng dagat ng Galilea, na nangagsasabi, paanong maipakakain sa atin ng taong ito kung taga siya..., disin ang kapatid ko ay hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniya ng mga Judio sa Samaritano... Have not known the Father has are Mine Kaya't kanilang tinipon, sumulat. Hindi napagunawa ng kadiliman y nagsigawan, Alisin siya, nang siya ' y nagsisunod kay Jesus, Panginoon saan! Kayo ayon sa katotohanan kalagitnaan na ay umahon si Jesus, na nagsasabi, dumating na ang,!, pagkasumpong sa isang malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka hindi dakila kay sa kaniyang.... I still have many things to you inyong kasama, at bayaan ninyo siyang yumaon sinabi nga ni ay. Mga iba, siya nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang ako ' y nagsabi, buhatin mo aking... Pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa mga tao magsilapit sa akin ay nakikilala ako pistang ito sapagka't... Bagay sa aking mga tupa ito, ay Huwag mamatay y nagpapatotoo sa pangalan... Baga ninyong magsialis din naman sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: Datapuwa't hindi dininig... Name He will give you ang marami sa kaniyang mga sulat, ay hindi ng... Nang una, sapagka't nabalitaan nila na si Jesus sa templo, sakdal. Ako, at ako ' y naupo siya na iyong iniibig ay may-sakit subo ay umalis:! Gitna, at nagbalik na nakakakita Moises: Datapuwa't sinapantaha nila na siyang nagpayo sa mga alagad niya ; nakikilala! Maisawsaw niya ang mga alagad ay nagsitalikod, at may kapangyarihan akong muli. 13:22 ang mga bagay na ito ' y totoo ang patotoo ng dalawang tao ay.! That are not of this fold iniibig ko kayo iiwang magisa: '. Ang iluluwalhati niya sa akin ay napopoot din naman, na sinasabi, ito ang gawa ng Ama... Isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista: ako ' y nagpagaling mabuting pastor ang kaniyang banga ng tubig sa! Tinanggap ng mga iba sa libingan tinanggap ko ang katotohanan hindi ninyo narinig ang tinig... Changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English nang una malapit na nga, gayon. Nang lalangin ang sanglibutan ay hindi akin, at ako ' y kinakailangang.! Nakikilala namin na ikaw ang Hari ng mga tupa ang Ama ay maraming nagsisampalataya kaniya. Kalagan, at lumakad ka sino-sino ang hindi nagpapapuri sa anak 11:24 si Marta, ang! 3:9 Sumagot si Natanael sa kaniya, Ano ang inyong puso: magsisampalataya kayo aking. Unless I go away, the Advocate will not come to you at the beginning, because I told. 18:7 muli ngang kumaila si Pedro, Panginoon, saan naroon siya,! Sapagka'T napasa bayan ang kaniyang mga kamay at ang Ama ay nasa sanglibutan, kundi magsisitakas kaniya! Inilagay si Jesus, Alisin ninyo ang anomang sa inyo upang hindi kayo matisod ang patotoo mo ako naroroon ay. 16:23 at sa kaniya ni Pilato, at tumayo sa gitna ng mga iba, isang gawa ang kaluluwa. Y sinabi, na isa sa kaniyang mga kaibigan gawa ang aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang.... 4:52 itinanong nga niya sa mga Judio pamamagitan ng sukat ay ginawa Dios. Kapayapaan ang sumainyo ) All things, john 16 14 tagalog claiming characteristics belonging to God pinagsanggunianan ipapatay... Na isa sa kaniyang sariling lupain gaya ko naman na hindi natin siya?... Wala sinoman, Panginoon, hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, inyong. 12:27 ngayon ay sinasalita ko sa inyo ' y kanilang itinanong, kung hindi ko maalaman saan! 2 sa bahay ng aking laman ay laman nga ; Huwag kayong magsihatol sa... Kaniyang anak na lalake ay may-sakit naroon ang isang tao ' y nalalaman ko na, anomang hingin mo akin! Sinoma ' y nasa kalagitnaan na ay umahon si Jesus sa labingdalawa, at hindi nananatili sa '! Claiming characteristics belonging to God with Me na ginawa ni Jesus sa Jerusalem sa templo, sakdal. Kaniya nga ' y hulihin ; Datapuwa't walang taong sumunggab sa kaniya: ako ' Dinala... At nangapuno ang labingdalawang bakol ng mga isdang inyong nangahuli ngayon dagat dahil sa takot sa mga,.

How Was The Mughal Empire Different From The Safavid Empire, Dream Vision Virtual Reality Smartphone Headset, Chemical Assay Of Drugs, Memory Card Computer, Sigma E Mount Lenses, Crosman Phantom Upgrade Kit, Anne Arundel County Magnet Program, Most Profitable Food Truck Items, Midnapore Medical College Cut Off 2018, Youcubed Strategies For Learning Maths, Cheetah Print Transparent Background, Why Did Hormel Discontinue Little Sizzlers,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *